PRESENTACIÓ

La  confraria Mare de Déu del Roser de Cerdanyola

és una associació pública de fidels amb

personalitat jurídica pública constituïda en la

Parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola,

a l'empara de l'establert en el Codi de Dret Canònic.

Pretén, com a finalitat primordial i perenne, tributar la

major glòria de Déu a través del culte públic ofert en

nom de l’Església a la Mare de Déu del Roser.

Tindrà especial cura de l’evangelització dels seus

membres, a través de la formació teològica i

espiritual; l’exercici de la Caritat cristiana, i el compromís

en la transformació del món amb esperit cristià.

Estimularà la participació dels associats en la vida litúrgica de l’Església. Col·laborarà a les activitats pastorals de la parròquia.

Realitzarà obres de solidaritat amb els necessitats i/o col·laborarà amb les que ja es realitzin a nivell parroquial o diocesà.

IMG_6922.JPG